પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં યુએસ પાઈપલાઈનનો વિસ્તાર થશે

બાંધકામ ધીમું થયું અને કેટલાક ખુલાસામાં વિલંબ થયો

0
915
લોજિંગ ઇકોનોમિટ્રિક્સ અનુસાર, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં યુ.એસ. હોટલના બાંધકામની પાઇપલાઇન 706128 ઓરડાઓવાળા 5731 પ્રોજેક્ટ્સમાં વિસ્તૃત થઈ શકે છે, પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા 1 ટકા અને રૂમો દ્વારા 3 ટકા. જો કે, પાઇપલાઇનમાં થોડોક કરાર થયો છે, બંને પ્રોજેક્ટ અને ઓરડાઓની ગણતરી, ક્વાર્ટર-ઓવર-ક્વાર્ટર થશે, જેની સાથે 708,898 રૂમો છે, જે 5,748 પ્રોજેક્ટમાં છે, અને 1 ટકા કરતા પણ ઓછા પ્રમાણમાં છે.

લોજિંગ ઇકોનોમિટ્રિક્સ અનુસાર, 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં યુ.એસ. હોટલ બાંધકામની પાઇપલાઇન પર ચાલુ કોવિડ -19 રોગચાળાની ન્યુનતમ અસર પડી. જો કે, બાંધકામ ધીમું થયું હતું અને કેટલાક વિકાસકર્તાઓ તેમના પ્રોજેક્ટ્સના પ્રારંભમાં વિલંબમાં છે.

પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં કુલ પાઇપલાઇન 70,6 .,૨8. ઓરડાઓ સાથે 731૧ પ્રોજેક્ટ્સમાં વિસ્તૃત થઈ, જે પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા 1 ટકા અને ઓરડાઓ દ્વારા 3 ટકા છે. જો કે, પાઇપલાઇનમાં થોડોક કરાર થયો છે, બંને પ્રોજેક્ટ અને ઓરડાઓની ગણતરી, ક્વાર્ટર-ઓવર-ક્વાર્ટર, જેની સાથે 708,898 ઓરડાઓ છે તેનાથી 5,748 પ્રોજેક્ટ નીચે, 1 ટકા કરતા પણ ઓછા છે.

યુ.એસ. હોટલ પ્રોજેક્ટ્સ હાલમાં નિર્માણાધીન છે, જેમાં 243,100 ઓરડાઓવાળા 1,819 પ્રોજેક્ટ્સ સર્વાધિક ઉચ્ચતમ સ્તરે છે. યુ.એસ. માં જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીમાં 16,305 રૂમવાળી 144 જેટલી નવી હોટલો ખોલવામાં આવી હતી. જોકે કોરોના રોગચાળોએ વિકાસ ધીમો કર્યો છે, એલઇએ કહ્યું કે, તે તેને પૂર્ણરૂપે અટકેલું નથી. પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં પાઇપલાઇનમાં 36,464 રૂમની જાહેરાત સાથે હજી પણ 312 નવા પ્રોજેક્ટ્સ છે.